Ruimtelijke ordening

KERNVERSTERKING

Met Groen willen we de open ruimte beschermen en kiezen voor een kwalitatieve kernversterking en verdichting. We willen vermijden dat we telkens maar weer open ruimte moeten gebruiken om vol te bouwen. Hierbij is het verhogen van het ruimtelijk rendement noodzakelijk, dit door bestaande ruimte efficiënter te gebruiken.

Tevens zijn we voorstander van het principe ‘gebruik eerst wat er is’: welke ruimte in de kern wordt nog niet benut? Welke woningen staan leeg? En welke gebouwen worden maar voor een deel gebruikt. Op die manier gaan we opnieuw voorkomen dat open ruimte moet gebruikt worden. We moeten gaan naar een mentaliteitsverandering: meer activiteten op minder bebouwde ruimte. Op die manier blijft er meer open ruimte. Die open ruimte gaan we nodig hebben als we de klimaatverandering bekijken. Meer extreme neerslag en oplopende temperaturen maken dat de nood aan waterbeheer en verkoelend groen stijgt.

 

Er zijn verschillende mogelijkheden om de reeds bestaande ruimte efficiënter te gaan gebruiken. Dit kan door:

  • Verweving van functies waarbij het principe is dat verschillende functies zoals wonen, werken, recreatie en onderwijs veel meer in elkaars buurt plaatsvinden. Alles is gemakkelijker bereikbaar, vaak ook zonder dat de auto hierbij nodig is.
  • Combineren en delen: Turnzalen, speelplaatsen en refters van scholen na de uren laten gebruiken door buurtbewoners en het verenigingsleven spaart ruimte en versterkt de inbedding van de school in de wijk. Een supermarktmarktparking kan ’s avonds perfect gebruikt worden als buurtparking of parking voor een nabijgelegen cultuurcentrum of sporthal.
  • Tijdelijke invulling door een leegstaand gebouw te laten gebruiken voor buurtactiviteiten, een pop-up. Maar even goed een braak liggend stuk grond in tussentijd gebruiken als speelterrein of moestuinen.  

Daarnaast is het belangrijk dat naast de gebouwen, appartementen nog steeds groene zones zijn. Hierbij denken we niet enkel aan een bloembak, maar zeker ook aan groene daken of geveltuinen.ZOMERLOOSSTRAAT

Er is al wat rond gezegd en geschreven : ‘Kom Noord: project zomerloosstraat’.

Met Groen zijn we hier al een eind rond bezig. We wisten de buurtbewoners te bereiken en er werd bezwaar ingediend. Het bos is een uitgelezen kans om de groene long in Gistel te behouden en uit te breiden. Als het aan Groen ligt wordt dit mooie bos opengesteld voor de inwoners, maar dit met behoud van de natuur. Geen gigantisch appartementsgebouw, wel een bos voor iedereen! Daarnaast maken we ons ernstige zorgen rond de verkeersveiligheid voor de inwoners, zeker in het bijzonder de kinderen.

De zomerloosstraat zal de ingang worden voor een ondergrondse parkeergarage voor meer dan 21 auto’s.  Dit is tevens de ingang van het gehele park en de appartementen. De smalle straat, eenrichtingsverkeer, is hier niet voor gemaakt. Er is amper een voetpad of plaats voor de zwakke weggebruiker om hier op een veilige manier zich te verplaatsen. Er zal meer verkeer zijn in een straat waar heel wat kinderen, vaak ook zelfstandig, naar hun hobby wandelen of fietsen (zwembad, sportclub en weldra ook de jeugdbewegingen). Groen blijft zich samen met heel wat buurtbewoners verzetten tegen dit project.

MENING OPEN VLD: Voor de komst van dit nieuwbouwproject, terwijl ze tegen de komst van KOM ZUID (mosselstraat) zijn. Argumenten rond hoogbouw (4 bouwlagen), maar ook heel wat doorgaand verkeer in een anders zo rustige straat worden naar voor gebracht. Waarom gaan ze dan wel akkoord met het RUP in de zomerloosstraat? Ook daar zou sprake zijn van véél meer doorgaand verkeer!

 

SOCIALE WONINGEN

De Vlaamse regelgeving voorziet dat tegen 2023 9% van het totale woonpatrimonium in een gemeente, bestaat uit sociale huisvesting. Dat gaat dan om sociale huurwoningen verhuurd via een sociale huisvestingsmaatschappij, maar ook om woningen die het Sociaal Verhuurkantoor inhuurt op de private huurmarkt, om ze te verhuren aan een sociale doelgroep. Zolang een gemeente deze 9% niet behaalt, dient ze sociale woningen bij te bouwen. In Gistel komen we net boven de 5% uit. Een groot aantal gezinnen kan onmogelijk op eigen krachten voorzien in gepaste en voor hen betaalbare huisvesting. Gezien hun recht op wonen, is het de overheid die hen dan moet bijstaan om huisvesting te vinden. De gemeente speelt daar een belangrijke rol en dient die ook in de toekomst te blijven spelen.

 

Groen is voorstander van gespreide en kleinschalige sociale woningbouw die gespreid wordt over de verschillende wijken van de gemeente of stad. Wel vragen we dat de inplanting gebeurt in de buurt van diensten, openbaar onderwijs en groen. Dat is goed voor de participatie aan de samenleving van deze veelal kwetsbare groep huurders.BOUWLAGEN RUP

Groen is voor kernversterking. Dit houdt ook in dat er verschillende bouwlagen kunnen toegepast worden in het centrum. Belangrijk is om hierbij een kanttekening te maken! Om te zien hoeveel bouwlagen mogelijk zijn moet je de omgeving en het centrum dan ook bekijken. Ons stadscentrum is geen plaats om torenhoge appartementsgebouwen neer te plaatsen. Het is zeker niet de bedoeling om de kerktoren in te sluiten en de ziel van onze gemeente te verliezen. Kan een bouwlaag extra? Ja dat kan, zonder hiermee te gaan naar torenhoge gebouwen.COMMUNICATIE ROND WERKEN

Communicatie rond werken in Gistel kunnen veel beter. Een voorbeeld hiervan is de bewonersvergadering in Snaaskerke. Verschillende keren werden bewoners samengeroepen om informatie te geven, maar plots is het windstil. Geen communicatie meer. Wat is er nu gebeurd met de plannen en de inspraak van de bewoners? Wanneer starten te werken? Er is te weinig opvolging, waardoor speculaties vrij spel krijgen.

We ijveren daarom voor een duidelijke communicatie voordat werken starten, maar ook tijdens de werken. Sociale media is hiervoor een uitstekend middel, maar ook zij die hier geen toegang tot hebben moeten geïnformeerd worden via andere kanalen.