Programma

Wil jij weten waarvoor GROEN in Gistel staat? Dan ben je hier op het juiste adres! Kom meer te weten over onze standpunten en visies op Gistel

Wil jij weten waarvoor GROEN in Gistel staat? Dan ben je hier op het juiste adres! Kom meer te weten over onze standpunten en visies op Gistel

Mobiliteit en verkeersveiligheid

Zwaar verkeer in het centrum

Ons stadcentrum is niet gemaakt voor zwaar verkeer. De eerder smalle straten laten weinig ruimte over voor o.a. de fietsers. Groen wilt dan ook een tonnagebeperking voor dit zwaar verkeer. Groen hanteert hierbij het STOP-principe: eerst stappers, trappers, openbaar vervoer en personenwagens. Zwaar verkeer hoort niet thuis in het centrum.

Andere gemeenten gingen ons al voor. Zo namen gemeenten Hoogelede, Kortemark, Lichtervelde, Roeselare, Staden en Torthout een gezamenlijk initiatief om doorgaand zwaar vervoer uit hun dorpskernen te weren. Hierbij is het verboden voor voertuigen hoger dan 5 ton om de aangeduide zone binnen te rijden. Hierbij maakt men een uitzondering voor plaatselijk verkeer. Hieronder worden ook leveringen gerekend. Uiteraard zijn we er ons van bewust dat handelaars in het centrum bevoorraad moeten worden.  In samenspraak met de handelaars willen we dan ook venstertijden hanteren. Levering kan hierbij op bepaalde tijdstippen wel. Hierbij moeten we vermijden dat de leveringen plaatsvinden op het moment waarop de kinderen naar school fietsen.

Verkeersveiligheid

Het weren van zwaar verkeer in het centrum zal deels al moeten bijdragen tot meer verkeersveiligheid. Zeker de zwakke weggebruikers zullen hier meer veiligheid bij ervaren. Toch willen we een stuk verder gaan. De stationsstraat is gekend als een eerder smalle straat. De kleine bordjes waarin automobilisten worden aangespoord hoffelijk te zijn, lijken niet voldoende te zijn. Groen wilt van de stationstraat (vanaf hoek met callaertswalledreef tot voor de splitsing aan de markt) een fietsstraat maken. Dit houdt in dat fietsers hier voorrang hebben op de auto’s. Auto’s moeten achter de fietsers blijven, in plaats van hen te dwingen op het voetpad te rijden. Verlies je hier in de praktijk veel tijd mee als automobilist? Neen. Neem gerust de proef op de som! Slechts enkele minuten, en dan nog zal het ruim gerekend zijn. Voordeel? Fietsers kunnen eindelijk met een gerust hart door het centrum. Dit geldt dus ook voor de kinderen en jongeren die ’s morgens met de fiets naar school moeten.

Fietsvriendelijke gemeente

Meer fietsers staat ook vaak gelijk aan minder auto’s in het centrum. Het is een alom gekend probleem: veel auto’s in het centrum van Gistel, weinig parkeerplaats en ga zo maar door. Door Gistel aantrekkelijker te maken voor fietsers groeit de kans dat er minder auto’s circuleren in het centrum. Om te beginnen is er nood aan kwalitatieve fietsenstallingen. Dit niet enkel in het centrum zelf, maar ook in woongebieden waar de inwoners geen ruimte hebben om hun fietsen gemakkelijk op te bergen en snel ter hand te nemen om een boodschap te doen. Iemand die er langer over doet om zijn fiets uit het tuinhuis door zijn woning te slepen, zal minder geneigd zijn de fiets te nemen. In verschillende gemeenten zijn er hier al oplossingen voor. Een goede fietsenstalling zoals een fietsbox zijn in sommige woongebieden in Gistel een meerwaarde. De fiets staat veilig en beschut, en gemakkelijk om als eigenaar snel je fiets te nemen.  Als gemeente kan je de aankoop hiervan stimuleren door een deel van de kost op zich te nemen. De gebruikers hiervan kunnen als een abonnement hun plaatsje hierin huren. Vergelijk het met een garage, maar dan voor fietsen. Je deelt het met verschillende mensen uit de buurt die ook hun plaatsje huren. Deze fietsboxen zijn vooral nuttig op plaatsen waar mensen geen of onvoldoende ruimte hebben om hun fietsen op te bergen.

Toegankelijkheid voor iedereen

De voetpaden in het centrum zijn niet altijd aangepast voor rolstoelgebruikers, mensen met een rollator of boodschappentrolley, of wie slecht te been is. Mensen met een visuele beperking zijn ook niet gebaad bij onverwachte obstakels, putten in het wegdek etc. Ook de oversteekplaatsen zijn niet altijd aangepast aan de noden van mensen met een visuele beperking of rolstoelgebruikers. Groen wil daarom pleiten voor meer toegankelijkheid voor iedereen. Bij heraanleg van voetbaden of straten moet in de toekomst dit getoetst worden aan de noden van deze doelgroep.Parkeerbeleid

Een betalend parkeerbeleid hoeft niet altijd slecht te zijn. Groen wilt zeker niet richting een betalend parkeerbeleid zoals in steden als Oostende. In Gistel is er nood aan parkeerplaatsen die sneller wisselen. Dit zou ervoor zorgen dat de plaatsen die er zijn sneller vrijkomen waardoor mensen sneller hun boodschappen bij de lokale handelaars kunnen doen. Het eerste half uur is gratis, daarna is het betalend. Hierbij gaat het enkel over de parkeerplaatsen in de stationstraat en de hoogstraat. Langer in het centrum vertoeven? Neem dan de fiets of ga te voet. De randparking achter restaurant ‘La Gare’ kan hierbij beter benut worden. Vanaf deze parking is het slechts 5 minuten wandelen naar het centrum. Jammergenoeg wilt ons stadsbestuur deze parking inwisselen voor woningen. Waar moeten de auto’s dan nog naartoe?

Mensen die in Gistel wonen moeten hun auto kwijt kunnen in de buurt van hun woning. Niet elke woning beschikt over een garage. In Gistel zijn er slechts een beperkt aantal locaties bewonersparking. Groen wilt dit opnieuw bekijken om zo de knelpunten in kaart te brengen.

Sociaal beleid

Armoede toets

Bij elke beslissing van de gemeente moet de sociale reflex bestaan om de maatregel die men wil nemen te toetsen aan de groep mensen in (kans)armoede. Men dient dus te kijken of de maatregelen die men als gemeente wil nemen niet nadelig kunnen uitvallen voor deze mensen.  Dit geldt voor beslissingen op alle domeinen van het gemeentelijk beleid. In Gistel zijn immers ook nog te veel mensen in armoede, die soms verdoken is. Volgens cijfers van Kind en Gezin is in Gistel het kinderarmoede cijfer 8,81%.

Automatische toekenning van rechten

We willen een integraal sociaal beleid voeren.  Dit houdt ook in dat mensen die recht hebben op bepaalde ondersteuningsmaatregelen, zoals een verwarmingstoelage, een korting op de aankoop van een energiezuinig toestel,… hier automatisch op gewezen worden.  Mensen in (kans)armoede zijn immers vaak mensen die hun weg niet goed vinden in het administratieve doolhof en zo de ondersteuning mislopen waar ze zo’n nood aan hebben.

Leasing

Gezinnen die het moeilijk hebben om een nieuw, energiezuiniger, toestel aan te kopen zouden dit via leasing moeten kunnen aanschaffen.  De gemeente kan hen daarbij helpen.

Financiële steun

Naar analogie met andere gemeenten/steden willen we ook in Gistel een Sportkans en een Kunstkans invoeren.  Dit zorgt ervoor dat mensen met een laag inkomen hun kinderen ook naar muziekschool en sportclub kunnen laten gaan.  Het inschrijfgeld ligt dan beduidend lager. Dit gaat verder dan de vrijetijdspas die nu in Gistel bestaat.

Daarnaast zouden gezinnen met een laag inkomen ook in Gistel moeten toegang krijgen tot onderwijscheques.  Een onderwijscheque kost de gezinnen bv 4 euro en geeft hen recht op 20 euro aankopen, die voor schooluitgaven dienen.  Hierbij kan het gaan om school uitstappen, aankoop van schoolboeken, turnpak.

Ontmoeting

We willen inzetten op ontmoetingen, dit voor alle leeftijden in Gistel. Vereenzaming is brandend actueel en vaak voorkomend. Door concrete acties zoals een ‘repaircafé’ kan ontmoeting gestimuleerd worden voor iedereen. Op regelmatige basis laten we een repaircafé doorgaan in Gistel.  Dit kan door het samenwerken van allerlei verenigingen en burgers, waarbij de gemeente dit faciliteert. Zo zorgen we voor minder afval, een langere levensduur van goederen, een besparing voor de mensen en bovendien nieuwe sociale contacten.

Bereikbaarheid: mobiel dienstencentrum

Net de mensen die het meest nood hebben aan een bezoekje aan het dienstencentrum, zijn vaak de mensen die er het moeilijkst geraken, denk vooral aan ouderen en andere minder mobiele mensen.  Daarom kan een mobiel dienstencentrum dat zich op regelmatige tijden verplaatst naar bv de deelgemeenten een goed idee zijn. Bovendien kunnen ook druk bezette jonge gezinnen met een vraag op sociaal gebied, hier gebruik van maken.

Mantelzorg- en Respijt zorgpunt

Op hoge leeftijd langer kunnen thuis wonen, met een beperking of ziekte in je vertrouwde omgeving blijven,….het kan soms alleen maar dankzij mantelzorgers.  We willen tegemoet komen aan de dankbare maar ook soms zware taak die mantelzorgers op zich nemen en een centraal punt inrichten waar de mensen met al hun vragen en problemen van bv praktische, juridische of financiële aard, terechtkunnen.  Hier moet ook aandacht zijn voor respijt zorg, zodat ook de mantelzorgers tussenin even op adem kunnen komen.

Samenleven en diversiteit

Buurtwerk

In de Eigen Haardstraat werd vanuit samenlevingsopbouw een buurthuis opgericht. Groen wilt dit stimuleren om ook op andere locaties in Gistel hetzelfde verhaal te brengen. Daarnaast wordt het buurtwerk niet genoeg gecommuniceerd naar de volledige bevolking, waardoor niet iedereen bereikt wordt.

 

Integratiebeleid

Het integratiebeleid van onze gemeente moet ervoor kunnen zorgen dat verschillende groepen nieuwkomers zich nog beter kunnen integreren in de gemeente: betere toeleiding naar opvang, scholing, huisvesting, werk en inkomen. Meer kansen om de Nederlandse taal te oefenen zoals een taalcafé kunnen dit beleid aanvullen. Een belangrijk onderdeel van integratie is het laten kennismaken van de huidige inwoners met de nieuwkomers. Onbekend is vaak ook onbemind en kan leiden tot vooroordelen.

 

Toegankelijke communicatie

Bij het communiceren vanuit de gemeente naar de inwoners moet men automatisch zich de vraag stellen of elke inwoner de boodschap kan begrijpen. Huidige diensten moeten laagdrempelig en toegankelijk zijn voor elke inwoner. Elke inwoner moet de kans krijgen om correcte informatie te verkrijgen in duidelijke taal. Bijvoorbeeld: bij het communiceren rond een nieuwe omgevingsvergunning is dit voor heel wat inwoners bijna Chinees. De gebruikte vaktermen is voor heel wat mensen niet duidelijk, waardoor de informatie ook nooit correct zal overkomen.

 

Samenleven: één schepen

Bevoegdheden rond samenleven willen we onderbrengen bij één schepen. Onderwijs, jeugdbeleid, cultuur, sociaal beleid, het hoort allemaal bij één schepen. Deze bevoegdheden overlappen elkaar vaak, waardoor het efficiënter is dat deze bevoegdheid bij één persoon gebundeld wordt. Daarnaast vinden we dat de bevoegdheid ‘gelijke kansen’ een plaats moet krijgen bij dezelfde schepen. Op dit moment is ‘gelijke kansen’ niet eens een bevoegdheid.

Communicatie en participatie

Inspraak burgers

Als inwoner moet je de kans krijgen om gehoord te worden en jouw boodschap mee te delen aan het bestuur. Jouw standpunt op de gemeenteraad brengen? Het is wettelijk mogelijk, maar wordt nooit toegepast in Gistel. Groen wilt de inwoners aanmoedigen om deel te nemen aan Gistel! Ons Gistel, daar werken we samen aan!

 

Open en duidelijke communicatie

Als inwoners van Gistel heb je recht op een  duidelijke en open communicatie. Althans, dat vinden wij bij Groen. Heel vaak worden boodschappen verhuld in onduidelijke taal, waardoor de grote meerderheid maar de helft van de boodschap begrijpt. Communicatie naar de burgers moet voor iedereen toegankelijk zijn. Hoe kan je anders ergens bezwaar tegen aantekenen als je de boodschap maar half begrijpt? Daarnaast vinden we bij Groen dat rond heel wat thema's te weinig gecommuniceerd wordt: zwerfvuil beleid met hun peters en meters, het uitvoeren van werken en de gevolgen hiervan… En zo kunnen we wel even doorgaan.

 

Burgerbudget

Willen we burgers meer betrekken bij het beleid van onze gemeente, dan moeten we hen ook de kans geven om verantwoordelijkheden op te nemen. Via wijkbudgetten of burgerbudgetten willen we actief burgerinitiatieven ondersteunen. Een mooi voorbeeld hiervan is Anzegem. De gemeente legde een budget opzij voor openbare speelpleinen en speeltuigen. Om de inwoners inspraak te geven, besliste de gemeente een budgetgame te organiseren.

 

Deelgemeenten

Groen heeft niet enkel oog voor het centrum van Gistel. Acties zoals een fietsstraat, weren van zwaar verkeer of verkeersveiligheid in het algemeen, moet doorgetrokken worden naar de deelgemeenten. Inwoners uit deelgemeenten moeten ook gehoord worden waarbij rekening gehouden wordt met het feit dat problematieken in deelgemeenten soms anders zijn dan in het centrum. Zo zal bijvoorbeeld de toegang tot openbaar vervoer minder sterk zijn dan in het centrum. Ook hier moet men oog voor hebben. Geef deze inwoners ook een stem zodanig dat zij niet vergeten worden omdat ze niet in Gistel zelf wonen.

Lokale economie

E-COMMERCE

Voor kleine handelaars is het niet altijd gemakkelijk om te concurreren met de grote ketens. Toch hebben zij ook heel wat troeven om uit te spelen. Met het stimuleren van e-commerce kunnen handelaars die kwaliteit nog gemakkelijker aanbieden aan de klant. Waarom geen fietskoerier inzetten die gevraagde goederen aan huis kan leveren? Of een handige website waarop je kan aangeven op welk moment je de bestelling gaat afhalen in de winkel. Het lijkt allemaal nog een ver-van-mijn-bed-show, maar in Hamme is het al realiteit. De gemeente investeerde in ondersteuning voor de lokale handelaars zodat een lokale webshop ontstond. Handelaars konden op die webshop hun producten aanbieden. Uit het project bleek dat aankopen bij lokale handelaars gestegen waren.

We denken dat we met Gistel best wel ambitieus mogen zijn en een vernieuwende visie volgen. Lokale handelaars verdienen onze steun, maar dat gaat enkel maar als we ook op lange termijn durven denken.

 

LEEGSTAND

Gistel werkt al met een leegstand heffing, maar dit kan nog aangevuld worden met meer stimulerende acties zoals premies voor hergebruik, het zelf opkopen van het gebouw om nadien te koop te stellen, maar ook het stimuleren van tijdelijk gebruik voor buurtactiviteiten en pop-ups. Leegstand siert onze gemeente niet.  

 

PRODUCTIEBEDRIJVEN EN KMO

Er dient plaats gemaakt te worden voor productiebedrijven die vanwege hun omvang, groei, het milieu of de mobiliteit, niet terecht kunnen in een gemeentekern en ruimte nodig hebben op een apart bedrijventerrein. Dat bedrijventerrein hebben we. Een grondige inventarisering hiervan en het bekijken van de behoeften is noodzakelijk. Tenslotte is het voor Groen belangrijk dat bedrijven ook oog hebben voor een milieuvriendelijke productie.

 

INDUSTRIETERREIN

Groen wilt milieuvriendelijke bedrijven stimuleren. Nieuwe bedrijven laten starten op het industrieterrein die dit niet in het vaandel dragen, is op lange termijn geen optie meer. Daarnaast willen we zoveel mogelijk bedrijven samenbrengen op het industrieterrein en dit verder laten bloeien, weliswaar met aandacht en oog voor milieu en omgeving. Grotere bedrijven daar laten vestigen zorgt er ook voor dat het zwaar verkeer meer uit het centrum geweerd wordt.

 

KERN WINKELGEBIEDEN AFBAKENEN

Baanwinkels en shoppingcentra horen niet thuis in een klimaatvriendelijke gemeente. Want dat is waar we naartoe moeten. De handelaars in het centrum moeten kansen krijgen om te blijven bestaan. Als gemeentebestuur moeten we de komst van nieuwe baanwinkels tegengaan. kern winkelgebieden en winkelarme gebieden kunnen sinds 2017 aangeduid worden in het RUP. Op die manier kunnen we kleinhandel stimuleren in het centrum en beperkingen opleggen voor het ontstaan van baanwinkels aan de rand van onze gemeente. Gistel kent op dit moment zeker voldoende grotere winkels zoals Lidl, Okay en de Carrefour.

Ruimtelijke ordening

KERNVERSTERKING

Met Groen willen we de open ruimte beschermen en kiezen voor een kwalitatieve kernversterking en verdichting. We willen vermijden dat we telkens maar weer open ruimte moeten gebruiken om vol te bouwen. Hierbij is het verhogen van het ruimtelijk rendement noodzakelijk, dit door bestaande ruimte efficiënter te gebruiken.

Tevens zijn we voorstander van het principe ‘gebruik eerst wat er is’: welke ruimte in de kern wordt nog niet benut? Welke woningen staan leeg? En welke gebouwen worden maar voor een deel gebruikt. Op die manier gaan we opnieuw voorkomen dat open ruimte moet gebruikt worden. We moeten gaan naar een mentaliteitsverandering: meer activiteten op minder bebouwde ruimte. Op die manier blijft er meer open ruimte. Die open ruimte gaan we nodig hebben als we de klimaatverandering bekijken. Meer extreme neerslag en oplopende temperaturen maken dat de nood aan waterbeheer en verkoelend groen stijgt.

 

Er zijn verschillende mogelijkheden om de reeds bestaande ruimte efficiënter te gaan gebruiken. Dit kan door:

  • Verweving van functies waarbij het principe is dat verschillende functies zoals wonen, werken, recreatie en onderwijs veel meer in elkaars buurt plaatsvinden. Alles is gemakkelijker bereikbaar, vaak ook zonder dat de auto hierbij nodig is.
  • Combineren en delen: Turnzalen, speelplaatsen en refters van scholen na de uren laten gebruiken door buurtbewoners en het verenigingsleven spaart ruimte en versterkt de inbedding van de school in de wijk. Een supermarktmarktparking kan ’s avonds perfect gebruikt worden als buurtparking of parking voor een nabijgelegen cultuurcentrum of sporthal.
  • Tijdelijke invulling door een leegstaand gebouw te laten gebruiken voor buurtactiviteiten, een pop-up. Maar even goed een braak liggend stuk grond in tussentijd gebruiken als speelterrein of moestuinen.  

Daarnaast is het belangrijk dat naast de gebouwen, appartementen nog steeds groene zones zijn. Hierbij denken we niet enkel aan een bloembak, maar zeker ook aan groene daken of geveltuinen.ZOMERLOOSSTRAAT

Er is al wat rond gezegd en geschreven : ‘Kom Noord: project zomerloosstraat’.

Met Groen zijn we hier al een eind rond bezig. We wisten de buurtbewoners te bereiken en er werd bezwaar ingediend. Het bos is een uitgelezen kans om de groene long in Gistel te behouden en uit te breiden. Als het aan Groen ligt wordt dit mooie bos opengesteld voor de inwoners, maar dit met behoud van de natuur. Geen gigantisch appartementsgebouw, wel een bos voor iedereen! Daarnaast maken we ons ernstige zorgen rond de verkeersveiligheid voor de inwoners, zeker in het bijzonder de kinderen.

De zomerloosstraat zal de ingang worden voor een ondergrondse parkeergarage voor meer dan 21 auto’s.  Dit is tevens de ingang van het gehele park en de appartementen. De smalle straat, eenrichtingsverkeer, is hier niet voor gemaakt. Er is amper een voetpad of plaats voor de zwakke weggebruiker om hier op een veilige manier zich te verplaatsen. Er zal meer verkeer zijn in een straat waar heel wat kinderen, vaak ook zelfstandig, naar hun hobby wandelen of fietsen (zwembad, sportclub en weldra ook de jeugdbewegingen). Groen blijft zich samen met heel wat buurtbewoners verzetten tegen dit project.

MENING OPEN VLD: Voor de komst van dit nieuwbouwproject, terwijl ze tegen de komst van KOM ZUID (mosselstraat) zijn. Argumenten rond hoogbouw (4 bouwlagen), maar ook heel wat doorgaand verkeer in een anders zo rustige straat worden naar voor gebracht. Waarom gaan ze dan wel akkoord met het RUP in de zomerloosstraat? Ook daar zou sprake zijn van véél meer doorgaand verkeer!

 

SOCIALE WONINGEN

De Vlaamse regelgeving voorziet dat tegen 2023 9% van het totale woonpatrimonium in een gemeente, bestaat uit sociale huisvesting. Dat gaat dan om sociale huurwoningen verhuurd via een sociale huisvestingsmaatschappij, maar ook om woningen die het Sociaal Verhuurkantoor inhuurt op de private huurmarkt, om ze te verhuren aan een sociale doelgroep. Zolang een gemeente deze 9% niet behaalt, dient ze sociale woningen bij te bouwen. In Gistel komen we net boven de 5% uit. Een groot aantal gezinnen kan onmogelijk op eigen krachten voorzien in gepaste en voor hen betaalbare huisvesting. Gezien hun recht op wonen, is het de overheid die hen dan moet bijstaan om huisvesting te vinden. De gemeente speelt daar een belangrijke rol en dient die ook in de toekomst te blijven spelen.

 

Groen is voorstander van gespreide en kleinschalige sociale woningbouw die gespreid wordt over de verschillende wijken van de gemeente of stad. Wel vragen we dat de inplanting gebeurt in de buurt van diensten, openbaar onderwijs en groen. Dat is goed voor de participatie aan de samenleving van deze veelal kwetsbare groep huurders.BOUWLAGEN RUP

Groen is voor kernversterking. Dit houdt ook in dat er verschillende bouwlagen kunnen toegepast worden in het centrum. Belangrijk is om hierbij een kanttekening te maken! Om te zien hoeveel bouwlagen mogelijk zijn moet je de omgeving en het centrum dan ook bekijken. Ons stadscentrum is geen plaats om torenhoge appartementsgebouwen neer te plaatsen. Het is zeker niet de bedoeling om de kerktoren in te sluiten en de ziel van onze gemeente te verliezen. Kan een bouwlaag extra? Ja dat kan, zonder hiermee te gaan naar torenhoge gebouwen.COMMUNICATIE ROND WERKEN

Communicatie rond werken in Gistel kunnen veel beter. Een voorbeeld hiervan is de bewonersvergadering in Snaaskerke. Verschillende keren werden bewoners samengeroepen om informatie te geven, maar plots is het windstil. Geen communicatie meer. Wat is er nu gebeurd met de plannen en de inspraak van de bewoners? Wanneer starten te werken? Er is te weinig opvolging, waardoor speculaties vrij spel krijgen.

We ijveren daarom voor een duidelijke communicatie voordat werken starten, maar ook tijdens de werken. Sociale media is hiervoor een uitstekend middel, maar ook zij die hier geen toegang tot hebben moeten geïnformeerd worden via andere kanalen.

Onderwijs en kinderopvang

Brede school

De brede school is de plaats waar de persoonlijkheid van kinderen op zoveel mogelijk domeinen tot ontplooiing komt: cognitief, artistiek, sportief, in de natuur,... Dit veronderstelt een intense samenwerking tussen scholen en andere lokale spelers. De brede school is een draaischijf voor de buurt, ook na de schooluren en in vakanties. Kinderopvang, lager onderwijs, buitenschoolse opvang, opvoedingsondersteuning, sport-, muziek en computerinfrastructuur, … kunnen er een plek krijgen. Ook verenigingen, buurtcomités, ouders en andere organisatoren van kleine feesten zijn deel van het brede schoolverhaal. Sleutelfiguur bij de afstemming van al deze activiteiten is de coördinator van het brede school-project. Deze hoeft niet noodzakelijk uit de school zelf te komen.

 

Aanbod kinderopvang

Niets dan lof over de inhoudelijke werking van de buitenschoolse kinderopvang. Praktisch gezien blijft het voor ouders, waarvan kinderen geen plaats konden bemachtigen, zoeken naar alternatieven. Het systeem waar de ouder ’s morgens vroeger achter zijn laptop moet zitten om als eerste te kunnen inschrijven doet ook denken aan toestanden zoals in andere gemeenten bij het onderwijs het geval is. Wat betreft de leeftijd van 0 tot 3-jarigen kan de gemeente onthaal ouders meer steun geven, zodat hun soms onzeker statuut haalbaarder wordt. Het geven van een starters premie, een werkingstoelage voor de aankoop van pedagogisch verantwoord speelgoed, en tot slot een vormingstoelage. Hiermee willen we de bestaande groep onthaal ouders ondersteunen in hun zware taak en eventueel nieuwe kandidaat onthaal ouders aantrekken.

 

Verkeerseducatie

We willen nog meer inzetten op verkeerseducatie. Zoals gekend is de verkeersveiligheid binnen het centrum niet goed. Fietsers, voetgangers zijn zwakke weggebruikers waar we ook moeten voor hebben. Onze kinderen en jongeren zijn hierbij nog kwetsbaarder. Door hen wegwijs te maken in het verkeer maken we hen sterker. Met Groen willen we het fietsexamen, maar ook bijhorende educatie stimuleren en aanmoedigen.

Sensibiliseren

Kinderen en jongeren moet reeds vanaf jonge leeftijd gesensibiliseerd worden rond thema’s zoals zwerfvuil, milieu, gezonde voeding etc. Ook scholen kunnen hierin gesensibiliseerd en ondersteund worden. We willen hierbij de scholen maximaal steunen in een milieuvriendelijk en gezond beleid.

Peuterspeeltuinen

Peuter speelpunten zijn een hefboom voor sociaal contact tussen peuters en hun ouders. Het zijn informele opvoedings- en ontmoetingspunten  waar ouders met hun jongste kinderen samenkomen om elkaar te ontmoeten en samen te spelen. Ouders kunnen er met elkaar praten en informatie vragen aan de (vrijwillige) begeleiders. Een praktijkvoorbeeld hiervan vind je in Edegem in 't Zwaluwnest.

Voeding en landbouw

Voedseloverschotten

We willen met Groen de voedseloverschotten aanpakken. Jaarlijks gaat in Vlaanderen ongeveer 2 miljoen ton voedsel verloren. Via duidelijke communicatie en sensibilisering willen we concrete tips geven over hoe voedselverspilling tegen te gaan. We willen handelaars informeren over de mogelijkheden om voedselrestjes te koop aan te bieden op app’s zoals ‘To good to go’. Voor een lagere prijs kunnen consumenten voedsel die anders die dag nog zou weggesmeten worden kopen, bijvoorbeeld: broodjes in de broodjeszaak die over zijn. We willen ook projecten opzetten om de voedselindustrie in onze gemeente en sociale organisaties met elkaar te verbinden. Op die manier kunnen voedseloverschotten ook geschonken worden aan zij die het nodig hebben.

 

Blijvende steun voor boerenmarkt

De boerenmarkt moet het hele jaar door de nodige steun krijgen van de gemeente. Hierbij bedoelen we niet enkel financieel, maar ook qua publiciteit. Het boerenmarkt feest trok duidelijk heel wat inwoners. Waarom dit niet op regelmatige basis organiseren, of andere activiteiten organiseren waarbij de inwoners de boerenmarkt op een andere manier leren kennen?

Veiligheid

Politie

De politie moet nabij en aanspreekbaar zijn. Wijkagenten zijn zichtbaar in het straatbeeld waardoor ze ook kenbaar zijn bij de inwoners. Contactgegevens moeten ook algemeen gekend zijn, zodat het eenvoudiger is om hen te bereiken.  Als inwoner moet je erop kunnen vertrouwen dat je geholpen zult worden wanneer je naar de politie of je wijkagent belt. Hierbij kan sneller ingespeeld worden op problemen voordat ze dreigen uit de hand te lopen.

Handhaving

Controles op snelheid, foutparkeren, alcohol en zwaar vervoer is nodig. Het is de taak van elke politie-inspecteur om op te treden wanneer deze overtredingen worden begaan. Een combi van de interventie politie die patrouilleert en niet onderweg is naar een dringende oproep, verbaliseert wanneer verkeersinbreuken worden vastgesteld. Dit laten we niet enkel over aan politiemensen die specifiek verkeershandhaving tot hun taak hebben

Jeugd

Inspraak: kinderburgemeester

De gedachte dat kinderen en jongeren geen inspraak kunnen hebben in het beleid is verleden tijd. Wij willen hierbij Groen een stap verder in gaan. Laat de jongeren kennis maken met het beleid en organiseer hierbij verkiezingen op kindermaat. Verschillende gemeenten gingen ons voor. Op die manier kunnen jongeren hun mening ook delen en inspraak krijgen in hun beleid. Jeugdbeleid is er niet enkel voor de jeugd, maar moet er ook meer door de jeugd komen. Op die manier wordt Gistel echt een kindvriendelijke gemeente.

Toetsen kind en jeugdvriendelijkheid

Elke herinrichting van het openbaar domein moet getoetst worden op kind -en jeugdvriendelijkheid. Kinderen en jongeren hebben het recht om veilig met de fiets of te voet op school, in de sportclub of de jeugdvereniging te geraken.

Gezinsvriendelijk

Openbare gebouwen moeten voorzien zijn van gezinsvriendelijke elementen, zoals luiertafels, borstvoedingvriendelijke plaatsen en speelhoeken. Kinderopvang organiseren bij evenement die georganiseerd worden door het lokaal bestuurd: het kan!

Ontmoeting

Jongeren moeten elkaar kunnen ontmoeten. Zit je niet in een jeugdbeweging? Dan moet je ook dezelfde kansen krijgen om elkaar te ontmoeten, niet enkel ’s avonds maar ook tijdens de dag. We willen hierbij ook samenwerken met jeugdhuizen, jeugdbewegingen, sportclubs om activiteiten en ruimte te creëren en om tot ontmoeting te komen. Op die manier doorbereken we de eenzaamheid die ook bij jongeren aanwezig kan zijn, stimuleren we jongeren in hun talenten en brengen we ze op een constructieve manier samen.

Bereiken kwetsbare jongeren

Uitdagingen zoals de toenemende diversiteit en hoge armoedecijfers hebben een impact op het jeugdwerk. We willen dan ook organisaties steunen die doelgroepgericht werken om kansarme kinderen en jongeren te bereiken. Speelpleinwerking, maar ook jeugdbewegingen kunnen hierbij de steun krijgen van organisaties zoals het Jongeren -en adviescentrum. Als gemeente moeten we hen stimuleren en ondersteunen om hun weg naar het JAC te vinden. Ook andere organisaties die werken met kinderen en jongeren, meer bepaald kwetsbare jongeren moet hun weg in Gistel vinden.

Meer dan vrije tijd…

Jeugdwerk is méér dan vrije tijd. Jeugdwerkbeleid zet ook in op maatschappelijke uitdagingen, zoals werkloosheid, taalachterstand, vroegtijdige schooluitval, kinderarmoede, psychisch welzijn. Werk als jeugddienst samen met andere sectoren, zoals Tejo, dat gratis therapie voor jongeren aanbiedt of Arktos vzw. 

Cultuur, sport en vrije tijd

Zwembad

Groen staat gekend voor zijn goede dossierkennis. Met Groen in de gemeenteraad worden dossier grondig bekeken. Enige grondige voorbereiding en onderzoek zou de gebreken misschien al eerder aan het licht gebracht hebben. Nu lijkt het een beetje dweilen met de kraan open. Er moet dan ook bekeken worden in welke staat het bad nu is. Is het haalbaar om dit nog te laten in zijn huidige staat? Het zwembad voor een lange periode sluiten en binnen een paar jaar opnieuw omdat er nog herstellingen moeten gedaan worden, is zeker geen goede zaak. Nu lijkt het alsof er een pleister op de wonde gelegd wordt, maar de wonde niet grondig gekuist werd.

 

Creatieve ruimtes, zoals repetitieruimtes, ateliers of kunstscholen

Jongeren moeten meer de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Al gemeente moeten we die kans geven door ruimtes ter beschikking te stellen waar men kan repeteren, naar hartenlust kunst beoefenen.

Uit-pas

De Uitpas wordt in verschillende steden en gemeenten al gebruikt. De pas is een spaar -en voordeel kaart voor elke inwoner. Punten die gespaard worden door deel te nemen aan evenementen in de gemeente kunnen nadien ook weer ingeruild worden voor extra voordelen, zoals korting tijdens een optreden, gratis zwembadbezoek etc. Wie het financieel moeilijk heeft krijgt bij vertoon van de kaart meteen een kansen korting. De UIT-pas kan het culturele leven in onze gemeente nog een boost geven en iedereen toegang geven hiertoe.

Ruimte

Groen wil meer ruimte om te sporten: niet enkel voldoende sportinfrastructuur, maar ook meer groene en open ruimte en veilige wegen om onbekommerd te kunnen wandelen, lopen, fietsen, … Wij willen meer natuur en bos, een toegankelijk stadsbos op fietsafstand van elke Vlaamse stad, en recht op buurtgroen voor iedereen. Landelijke wegen, jaagpaden, natuur, bos en parken zijn het terrein bij uitstek voor zachte recreatie als lopen, wandelen of fietsen.

Dierenwelzijn

Honden

Hondeneigenaars krijgen een ruimte waar ze hun hond kunnen los laten lopen. Dit voorkomt dat honden loslopen op plaatsen waar dit niet voorzien is. We willen hierbij ook het oprapen van hondenstront stimuleren door opnieuw een actie op te zetten. De paaltjes met vuilnisbakje waar vroeger ook zakjes hingen staan nog steeds te verkommeren in het stadspark.

 

Overpopulatie

Ongewenste overpopulaties trachten we in eerste instantie te voorkomen. Een beter afvalbeleid beperkt het voedselaanbod voor dieren in bewoond gebied en voorkomt zo mogelijke overlast. Bijvoorbeeld door de invoering van ondergrondse containers voor restafval, door een verbod op voederen en door informatie te verstrekken over de gevolgen van overvoeding op de dierenpopulatie.

Werk

Banenmarkt

Groen wilt een lokale banenmarkt organiseren. Bedrijven uit de gemeente presenteren op de lokale banenmarkt hun bedrijf, openstaande vacatures, stageplaatsen en opleidingen. Op die manier komen werkzoekenden in contact met de lokale bedrijven en vinden zij misschien werk dicht bij huis. We willen  hierbij specifiek aandacht besteden aan jongeren en kort geschoolden

 

Studentenjobs

Bied bij de aanwervingen in het kader van studentenjobs geen voorrang aan kinderen van werknemers, maar geef iedereen een gelijke kans op basis van motivatie en geschiktheid. Op die manier kunnen vicieuze socio-economische cirkels doorbroken worden.

Financiën en fiscaliteit

Transparantie en controle

De financiële rapportage moet begrijpelijk zijn voor iedereen die het aanbelangt. Elke inwoner mag weten waarvoor zijn of haar gemeente de belastinggelden inzet. Groen is voorstander van burgerbegroting en wijkbudgetten zoals te lezen in het hoofdstuk ‘communicatie en participatie’. Daarnaast moet elke raadslid een heldere kijk  kunnen hebben op de inzet van de middelen, de inkomsten en de uitgaven, het beheer van reserves en schulden, de correcte toepassing van de regelgeving, het risicobeheer. Naast rapportering over heden en verleden, krijgen raadsleden ook een inschatting van toekomstige geldstromen die het lokaal bestuur aanbelangen. Duidelijke weergave van budgettaire verschuivingen vereenvoudigen het werk van raadsleden en vergroten de transparantie. De financiële rapportering moet bevattelijk zijn voor een raadslid zonder dat die specifieke financiële bagage heeft of een opleiding balanslezen hoeft te volgen. De verplichte documenten uit de beheers- en beleidscyclus voldoen hier niet aan. Elke gemeente moet in overleg met haar financieel beheerder op zoek naar een begrijpelijke financiële rapportering.

Afval

Efficiënt en doeltreffend beleid

Een propere gemeente om trots op te zijn, houdt ook in dat het afvalbeleid efficiënt en doeltreffend is. Als gemeente kan je hierbij preventief aan de slag gaan door de inwoners te stimuleren om op een andere manier met hun afval om te gaan. Zo heeft niet iedereen gemakkelijk toegang tot het containerpark. Oudere mensen zijn niet altijd meer zo mobiel, en niet iedereen heeft een auto met voldoende ruimte om materiaal te vervoeren. Om ook hen toegang te bieden tot het containerpark is Groen voorstander van een mobiel containerpark. Deze zou het oude park niet vervangen, maar is eerder een aanvulling. Andere gemeenten zoals Gent en Antwerpen gingen ons al voor in een alternatief afvalbeleid zoals het installeren van sorteerpunten voor zij die geen ruimte hebben om gemakkelijk afval te sorteren, bv. mensen in appartementsgebouwen.

Tenslotte is zwerfvuil voor Groen een belangrijk thema. Dit moet dringend aangepakt worden! De reeds bestaande vuilnisbakken kunnen efficiënter ingezet worden. Op sommige plaatsen waar fietsers en wandelaars kunnen pauzeren is er geen vuilnisbak te bespeuren. Dit stimuleert eerder het sluikstorten, dan het proper houden van de gemeente en de natuur. Daarnaast bestaan er al jaren slimmere oplossingen dan de gewone vuilnisbakken. Zwerfvuil is een groot probleem in Gistel, maar wordt onvoldoende en zeker niet efficiënt aangepakt. Hoe komt het dat mensen nog steeds sluikstorten? Heeft iedereen de mogelijkheid om vuilniszakken aan te kopen? Groen is voorstander voor het verkopen van vuilniszakken per stuk. Dit laat ook mensen die het financieel moeilijker hebben toe om vuilniszakken aan te kopen. Een rol is meteen een grote hap uit het budget.

Natuur en milieu

Groene long


De Groene long in Gistel is om het zacht uit te drukken: beperkt. Waar kunnen kinderen nog spelen in het groen? Waar kunnen mensen nog frisse neus halen tijdens een deugddoende wandeling? Waar kan de populatie aan dieren groeien en hun thuis vinden?
De zuurstof die we inademen, het water dat we drinken, de rust die natuur biedt zijn voor mensen van levensbelang. Dit halen we uit al het groen dat aanwezig zou moeten zijn, ook in Gistel! De weinige groene plaatsen die er nog zijn, moeten zoveel mogelijk behouden en beschermd worden. Een speel -, geboorte-, en stadsbos, opties genoeg om meer groen in de omgeving te krijgen. In Gistel blijven we op dit vlak op onze honger zitten. Gistel bezit nochtans heel wat troeven om dit te realiseren. Als Groen mee in het bestuur zit, dan willen we hiervoor gaan! Het kwam al meermaals in het nieuws: ‘Groen wil voor elke Vlaming een bos op vijf kilometer’, ook voor alle Gistelnaren moet dit haalbaar worden!


Co-creatie


In elke gemeente zijn mensen en organisaties begaan met de natuur. Zij zijn de partners om alle inwoners en andere partijen te overtuigen om mee te werken aan een sterk en ambitieus lokaal milieu- en natuurbeleid. We vinden dat het lokaal bestuur actief moet op zoek gaan naar samenwerking tussen bestaande natuur- en milieuverenigingen. Aan de hand van co-creatie, specifieke projecten gedragen door deze organisaties, maar vooral ook de inwoners van Gistel.

 

Enkele voorbeelden uit de praktijk zijn:


Een zadenbib stelt gratis zaden ter beschikking. In ruil daarvoor kan de ontlener zelf zaden oogsten en deze terug binnen brengen. Zo wordt de zadenbib steeds groter en het aanbod gevarieerder. Er zijn al een aantal zadenbibs actief in Vlaanderen.
Op nieuw speelplekken hoeven geen peperdure speeltuintoestellen te staan. Er zijn heel wat mogelijkheden om avontuurlijk speelgroen aan te leggen.
Adopteer een diersoort met de gemeente. Een zeldzaam dier waarvoor Gistel het opneemt kan onze gemeente en de inwoners verbinden. Samen met vrijwilligers gaan we op zoek naar een gepaste soort waarrond een aantal acties kunnen opgezet worden.


Stop pesticiden


Groen wil een onmiddellijke stop op herbiciden gebruik bij gemeentelijke diensten. Vanaf 1 januari 2015 geldt een verbod op gebruik van pesticiden, deze worden voornamelijk gebruikt om onkruid te verdelen. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) publiceerde een rapport Pesticiden reductie bij openbare besturen 2015. Met uitzondering van 87 gemeenten die een nulgebruik rapporteerden, gebruikten alle openbare besturen in 2015 pesticiden. Gistel behoort tot één van die gemeenten die nog niet voldeed aan een nulgebruik. Hier moet dringend verandering in komen. .

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren