Sociaal beleid

Armoede toets

Bij elke beslissing van de gemeente moet de sociale reflex bestaan om de maatregel die men wil nemen te toetsen aan de groep mensen in (kans)armoede. Men dient dus te kijken of de maatregelen die men als gemeente wil nemen niet nadelig kunnen uitvallen voor deze mensen.  Dit geldt voor beslissingen op alle domeinen van het gemeentelijk beleid. In Gistel zijn immers ook nog te veel mensen in armoede, die soms verdoken is. Volgens cijfers van Kind en Gezin is in Gistel het kinderarmoede cijfer 8,81%.

Automatische toekenning van rechten

We willen een integraal sociaal beleid voeren.  Dit houdt ook in dat mensen die recht hebben op bepaalde ondersteuningsmaatregelen, zoals een verwarmingstoelage, een korting op de aankoop van een energiezuinig toestel,… hier automatisch op gewezen worden.  Mensen in (kans)armoede zijn immers vaak mensen die hun weg niet goed vinden in het administratieve doolhof en zo de ondersteuning mislopen waar ze zo’n nood aan hebben.

Leasing

Gezinnen die het moeilijk hebben om een nieuw, energiezuiniger, toestel aan te kopen zouden dit via leasing moeten kunnen aanschaffen.  De gemeente kan hen daarbij helpen.

Financiële steun

Naar analogie met andere gemeenten/steden willen we ook in Gistel een Sportkans en een Kunstkans invoeren.  Dit zorgt ervoor dat mensen met een laag inkomen hun kinderen ook naar muziekschool en sportclub kunnen laten gaan.  Het inschrijfgeld ligt dan beduidend lager. Dit gaat verder dan de vrijetijdspas die nu in Gistel bestaat.

Daarnaast zouden gezinnen met een laag inkomen ook in Gistel moeten toegang krijgen tot onderwijscheques.  Een onderwijscheque kost de gezinnen bv 4 euro en geeft hen recht op 20 euro aankopen, die voor schooluitgaven dienen.  Hierbij kan het gaan om school uitstappen, aankoop van schoolboeken, turnpak.

Ontmoeting

We willen inzetten op ontmoetingen, dit voor alle leeftijden in Gistel. Vereenzaming is brandend actueel en vaak voorkomend. Door concrete acties zoals een ‘repaircafé’ kan ontmoeting gestimuleerd worden voor iedereen. Op regelmatige basis laten we een repaircafé doorgaan in Gistel.  Dit kan door het samenwerken van allerlei verenigingen en burgers, waarbij de gemeente dit faciliteert. Zo zorgen we voor minder afval, een langere levensduur van goederen, een besparing voor de mensen en bovendien nieuwe sociale contacten.

Bereikbaarheid: mobiel dienstencentrum

Net de mensen die het meest nood hebben aan een bezoekje aan het dienstencentrum, zijn vaak de mensen die er het moeilijkst geraken, denk vooral aan ouderen en andere minder mobiele mensen.  Daarom kan een mobiel dienstencentrum dat zich op regelmatige tijden verplaatst naar bv de deelgemeenten een goed idee zijn. Bovendien kunnen ook druk bezette jonge gezinnen met een vraag op sociaal gebied, hier gebruik van maken.

Mantelzorg- en Respijt zorgpunt

Op hoge leeftijd langer kunnen thuis wonen, met een beperking of ziekte in je vertrouwde omgeving blijven,….het kan soms alleen maar dankzij mantelzorgers.  We willen tegemoet komen aan de dankbare maar ook soms zware taak die mantelzorgers op zich nemen en een centraal punt inrichten waar de mensen met al hun vragen en problemen van bv praktische, juridische of financiële aard, terechtkunnen.  Hier moet ook aandacht zijn voor respijt zorg, zodat ook de mantelzorgers tussenin even op adem kunnen komen.