Onderwijs en kinderopvang

Brede school

De brede school is de plaats waar de persoonlijkheid van kinderen op zoveel mogelijk domeinen tot ontplooiing komt: cognitief, artistiek, sportief, in de natuur,... Dit veronderstelt een intense samenwerking tussen scholen en andere lokale spelers. De brede school is een draaischijf voor de buurt, ook na de schooluren en in vakanties. Kinderopvang, lager onderwijs, buitenschoolse opvang, opvoedingsondersteuning, sport-, muziek en computerinfrastructuur, … kunnen er een plek krijgen. Ook verenigingen, buurtcomités, ouders en andere organisatoren van kleine feesten zijn deel van het brede schoolverhaal. Sleutelfiguur bij de afstemming van al deze activiteiten is de coördinator van het brede school-project. Deze hoeft niet noodzakelijk uit de school zelf te komen.

 

Aanbod kinderopvang

Niets dan lof over de inhoudelijke werking van de buitenschoolse kinderopvang. Praktisch gezien blijft het voor ouders, waarvan kinderen geen plaats konden bemachtigen, zoeken naar alternatieven. Het systeem waar de ouder ’s morgens vroeger achter zijn laptop moet zitten om als eerste te kunnen inschrijven doet ook denken aan toestanden zoals in andere gemeenten bij het onderwijs het geval is. Wat betreft de leeftijd van 0 tot 3-jarigen kan de gemeente onthaal ouders meer steun geven, zodat hun soms onzeker statuut haalbaarder wordt. Het geven van een starters premie, een werkingstoelage voor de aankoop van pedagogisch verantwoord speelgoed, en tot slot een vormingstoelage. Hiermee willen we de bestaande groep onthaal ouders ondersteunen in hun zware taak en eventueel nieuwe kandidaat onthaal ouders aantrekken.

 

Verkeerseducatie

We willen nog meer inzetten op verkeerseducatie. Zoals gekend is de verkeersveiligheid binnen het centrum niet goed. Fietsers, voetgangers zijn zwakke weggebruikers waar we ook moeten voor hebben. Onze kinderen en jongeren zijn hierbij nog kwetsbaarder. Door hen wegwijs te maken in het verkeer maken we hen sterker. Met Groen willen we het fietsexamen, maar ook bijhorende educatie stimuleren en aanmoedigen.

Sensibiliseren

Kinderen en jongeren moet reeds vanaf jonge leeftijd gesensibiliseerd worden rond thema’s zoals zwerfvuil, milieu, gezonde voeding etc. Ook scholen kunnen hierin gesensibiliseerd en ondersteund worden. We willen hierbij de scholen maximaal steunen in een milieuvriendelijk en gezond beleid.

Peuterspeeltuinen

Peuter speelpunten zijn een hefboom voor sociaal contact tussen peuters en hun ouders. Het zijn informele opvoedings- en ontmoetingspunten  waar ouders met hun jongste kinderen samenkomen om elkaar te ontmoeten en samen te spelen. Ouders kunnen er met elkaar praten en informatie vragen aan de (vrijwillige) begeleiders. Een praktijkvoorbeeld hiervan vind je in Edegem in 't Zwaluwnest.